Desatero božích přikázáních nebo zkráceně jen desatero či dekalog je základem židovské a křesťanské víry. Jestliže i vy patříte mezi věřící, jistě tato přikázání znáte. A pokud si je náhodou již nepamatujete, je určitě dobré si je připomenout. Mnohými z nich se navíc jistě řídí v životě i lidé, kteří nemají křesťanskou víru.

Desatero dal lidem Bůh jako směrnici, která by měla určovat způsob jejich života. Bible praví, že Bůh předal dvě desky s přikázáními Mojžíšovi na hoře Sinaj. Mají zcela zásadní význam pro etiku v obou náboženstvích. V Bible se s desaterem můžete setkat na dvou místě – v knihách Exodus a Deuteronomium.

Jak zní desatero přikázání?

desatero božích přikázání

Desatero božích přikázání

Desatero přikázání se považuje za tzv. katechetický souhrn morálky a mnoho Židů si jej recituje při svých ranních modlitbách. Čtvrté až šesté přikázání vymezuje základní lidské vztahy a obecně je tedy v kultuře označováno za etické minimum. I tak se ale mezi námi najdete mnoho lidí, kteří ho neznají nebo mu nerozumí. My se podíváme na výklad v katolické církvi a uvedeme si také katechetickou formuli.

  1. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. / Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.
  2. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. / Nevezmeš jména Božího nadarmo.
  3. Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat… ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. / Pomni, abys den sváteční světil.
  4. Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys dlouho byl živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. / Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
  5. Nezabiješ.
  6. Nesesmilníš (nezcizoložíš).
  7. Nepokradeš.
  8. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. / Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
  9. 10. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního ani po jeho poli ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. / Nepožádáš manželky bližního svého. Nepožádáš statku bližního svého.

Pro věřící i nevěřící

Desatero božích přikázáních by tedy mělo být základ nejen víry, ale také života člověka, který se snaží žít podle určitých morálních zásad. Pokud nevěříte, nemusíte si přikázání každý den opakovat a ani nemusíte brát v potaz první čtyři, která jsou určena spíše pro věřící. Krást, smilnit, vraždit nebo vydávat křivá svědectví by však neměl žádný morální člověk.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *